ALLIANCESKOLEN
MÅL

Hvad nu hvis vi skabte en helt ny skoletypologi, der tog skolen med ud i samfundet og samfundet med ind i skolen?

IDEEN

Allianceskolen er en ny skoletypologi, der fysisk flytter undervisningssituationen fra klasselokalet ud i byen/samfundet, og repræsenterer på den måde en radikal overbygning til folkeskolereformens tanke om ´den åbne skole´. Idéen er at supplere skoler i udsatte boligområder med nye aktive udadrettede undervisningsformer, der bruger lokalområdet, byrum, virksomheder og naturen som platform for læring og integration.

FORANDRINGSDRIVER

Allianceskolen er som koncept en markant forandringsdriver i et udsat boligområde, idet den dybdefaglige og tværfaglige læring gennem partnerskaber og alliancer styrker samfundsintegrationen hos både eleverne og deres forældre. Et løft af de fysiske rammer er en manifestation af forandringen og bruges herved som en social og kulturel løftestang.

GEVINST FOR BEBOEREN

I Allianceskolen differentieres undervisningsformen og hermed også alliancerne afhængig af børnenes alder. Børnene udvikler gennem deres skolegang kompetencer, der gør dem i stand til at arbejde projektbaseret og praksisorienteret. De har netværk og ressourcer til at begå sig og gennemføre et videre uddannelsesforløb, som de er tilmeldt, når de afslutter 9. klasse.

EFFEKTMÅLING

Allianceskolen kan sammensættes af mange forskelligartede initiativer og samarbejder, og derfor kan effekterne være mange. Overordnet sætter Allianceskolen fokus på faglighed, integration og forældreressourcer.

NØGLEAKTØRER

Allianceskolen opererer med aktører på flere niveauer: de primære, de sekundære og de tertiære. Børn, forældre, skolen og dens ansatte er primære aktører. Diverse lokale, nationale og internationale alliancer og partnerskaber er sekundære. Myndighederne er repræsenteret ved de tertiære aktører.

BIDRAG OG GEVINSTER FOR NØGLEAKTØRER

Som navnet indikerer, bygger Allianceskolen på alliancer. Den har til formål at skabe et stort spind af ressourcer, og ved at anvende dette som platformen for læring trækker børnene nye tråde og finmasker netværket. I Allianceskolen kan alle, der på den ene eller anden måde berører Allianceskolen, tilføre og modtage værdi gennem meningsfulde samarbejder.

FORUDSÆTNINGER

Den seneste folkeskolereform og folkeskoleloven tilbyder en god ramme for initiativerne i Allianceskolen. Udvikling og implementering af det alliancebaserede skolekoncept indebærer følgende fire faser: 1) Kortlægning af ressourcer samt planlægning, målsætning og vision. 2) Udvikling af metoder og indsatsområder samt test. 3) Etablering af projekter og samarbejder samt anvendelse og drift. 4) Evaluering af projekter og opstart af nye projekter.

INSPIRATIONSKILDER

Paulo Freire, brasiliansk underviser og filosof.

John Hattie, new zealandsk professor i didaktik og uddannelsesdirektør.

Global Changemaker Schools, ASHOKA Empathy.

Civic School, Neil Michels.

Folkeskolereformen

Den Grønne Friskole på Amager.

Spejderbevægelsen

TEAM
Team Fysik
Arkitema Architects
i samarbejde med Lendager Arkitekter og Orbicon
Kontaktperson: Stig Ammitzbøll Jørgensen
Telefon: 7011 7011
Læs mere om denne og andre idéer i Team Fysiks samlede idékatalog
Download
TIlbage til alle ideer