BACKSLASH
MÅL

Hvad nu hvis unge beboere kan hjælpe med at vende områdernes image med gode historier?

IDEEN

\BACKSLASH\ er en proaktiv kommunikationsindsats og en service til journalister og medier. Visionen er at modvirke og forebygge mediemæssige fordrejninger og fejlfortolkninger af statistik, fakta, citater mv. omkring forsømte boligområder i Danmark, herunder krænkende kildebrug af udsatte enkeltpersoner.

\BACKSLASH\ trækker på journalistiske og akademiske fagkompetencer, men drives lokalt af unge, der bor i de berørte boligområder. Deres opgave er at læse, lytte og iagttage de mediedækninger, der berører deres boligområder – og reagere gennem dialog og journalistiske modtræk.

En systematisk kommunikativ indsats skal være med til at skabe et mere nuanceret og positivt billede af boligområderne i medierne og dermed bidrage til en afstigmatisering af både beboere og områder. \BACKSLASH\ opbygger samtidig journalistiske kompetencer og kvalificerer de unge i forhold til omverdensforståelse.

FORANDRINGSDRIVER

Selvom unge oplever stigmatisering, oplever de ofte en stolthed ved deres område, som kan mobiliseres og bruges aktivt til at skabe alternative fortællinger i mediebilledet.

Andre og mere positive historier kan generelt medvirke til at give almene boligområder et bedre ry. Initiativet foreslås etableret på nationalt plan, men forankret og udmøntet i lokale initiativer.

GEVINST FOR BEBOEREN

Beboerne vil opleve, at historier om områderne får et mere positivt indhold.

Samtidig vil unge fra områderne få et aktivt ansvar for at bidrage til positive historier, hvilket vil give dem en stærkere rolle og betydning for lokalområdet.

EFFEKTMÅLING

Effekten vil kunne ses i form af færre negative historier i medierne. Der vil komme øget tryghed i boligområdet. Flere unge bliver aktivt involveret i at styrke områdernes omdømme.

NØGLEAKTØRER

Afdelingsbestyrelse og boligselskab vil sammen med boligsociale medarbejdere være omdrejningspunkt for initiativet med at finde, involvere og motivere unge til at deltage. På nationalt niveau vil eksempelvis BL kunne varetage opgaven med at drive og koordinere initiativet. Journalister, fotografer mv. kan indgå i initiativet som frivillige.

BIDRAG OG GEVINSTER FOR NØGLEAKTØRER

Bidraget fra afdelingsbestyrelse og boligselskab vil dels være at sikre støtte og interesse for initiativet, dels medvirken til fysisk at huse initiativet. BL vil som national aktør kunne give opbakning, undervisning og sparring til de unge.

FORUDSÆTNINGER

Der skal findes midler til initiativet, men det forventes, at en del af initiativet vil kunne finansieres gennem allerede afsatte midler til arbejde med områderne (f.eks. i helhedsplanerne).

INSPIRATIONSKILDER

Quick Response er et svensk initiativ, organiseret under Röda Korset Ungdom. Initiativet eksisterede i ti år, men var nødsaget til at lukke pga. manglende funding.

Citizen Journalism eller borgerjournalistik er journalistik udført af ikke-professionelle journalister.

Gellerup.nu er et dansk eksempel på en borgerjournalistisk portal i et forsømt boligområde.

TEAM
Team Social
Socialt Udviklingscenter SUS
i samarbejde med Social+, Kenneth Balfelt Team, GivRum, acelab, Boliglaboratoriet, Troels Schultz Larsen og Kristian Delica.
Kontaktperson: Jørgen Anker
Telefon: 3393 4450
Læs mere om denne og andre idéer i Team Socials samlede idékatalog
Download
TIlbage til alle ideer