BOLIGKARRIERE
MÅL

Hvad nu hvis beboerne fik mulighed for at blive medejere af deres egen bolig?

IDEEN

Forslaget består i at give de eksisterende beboere mulighed for at skabe sig en boligkarriere i områderne ved at stille flere boligformer og -typer til rådighed end i dag.

Beboere får mulighed for at erhverve sig en bolig i et udsat boligområde, som de (på sigt) bliver (med)ejere af ved at betale en højere månedlig husleje.

Målet er at skabe mere varierede boligområder og en mere varieret beboersammensætning (socialt mix). Den konkrete effekt af forslaget er, at flere beboere bliver boende i området, også selvom de har mulighed for at flytte til andre områder. I takt med at området løftes (som følge af øvrige tiltag), mindskes andelen af beboere med mange sociale problemer gradvist.

FORANDRINGSDRIVER

Hvis der er mulighed for, at beboere gradvist kan overtage (ejerandele) af boligen, bliver det mere attraktivt at bosætte sig i et udsat boligområde. Der vil med tiden være en lavere andel af beboere med mange sociale problemer.

GEVINST FOR BEBOEREN

At gøre boligkarriere vil give beboeren større ejerskab til boligområdet og øget interesse for at blive boende, selvom beboeren har mulighed for at flytte.

EFFEKTMÅLING

At give beboere mulighed for at gøre boligkarriere indenfor boligområdet vil medføre en lavere fraflytningsfrekvens, øget indtægtsniveau blandt beboere samt en mindre andel af beboere med alvorlige sociale problemer.

NØGLEAKTØRER

For at kunne føre idéen ud i livet er der flere aktører, som skal involveres og bidrage til at udvikle og konkretisere det: BL, Landsbyggefonden, KL, repræsentanter fra udvalgte boligorganisationer og kommuner samt Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

BIDRAG OG GEVINSTER FOR NØGLEAKTØRER

Da der er tale om en idé, som ændrer på boligformen, er det vigtigt, at aktørerne på nationalt niveau indgår i den videre udvikling af idéen.

FORUDSÆTNINGER

Lovgivningen giver allerede i dag mulighed for frasalg af hele boligafdelinger eller enkelte lejemål, men den kræver, at:

1. Kommunalbestyrelsen og boligorganisationen skal give tilladelse til frasalg.

2. Boligafdelingen (beboerne) skal godkende frasalget på et afdelingsmøde.

TEAM
Team Social
Socialt Udviklingscenter SUS
i samarbejde med Social+, Kenneth Balfelt Team, GivRum, acelab, Boliglaboratoriet, Troels Schultz Larsen og Kristian Delica.
Kontaktperson: Jørgen Anker
Telefon: 3393 4450
Læs mere om denne og andre idéer i Team Socials samlede idékatalog
Download
TIlbage til alle ideer