BORGERBUDGETTERING
MÅL

Hvad nu hvis beboerne fik mere ejerskab og ansvar for lokalområdet gennem økonomisk selvbestemmelse?

IDEEN

Borgerbudgettering er baseret på en ubureaukratisk tilgang til at lade ressourcer følge de idéer og initiativer, som et flertal af de engagerede borgere vurderer er en gevinst for deres lokalsamfund. Ansvarlighed, engagement og ejerskab for initiativer styrkes.

FORANDRINGSDRIVER

Borgerne får mulighed for at realisere egne projekter og initiativer. Den økonomiske støtte er central, men danske og udenlandske erfaringer peger på, at borgerbudgettering etablerer en platform for at engagere andre i at gennemføre et initiativ, og at det er lige så centralt som mikrofinansieringen.

GEVINST FOR BEBOEREN

Beboeren får reel indflydelse på lokale initiativer og mulighed for direkte at bidrage til det sociale miljø og fællesskab i lokalsamfundet. Lokale projektmagere får en platform for at præsentere idéer og få kontakt til nye samarbejdspartnere.

EFFEKTMÅLING

Helt overordnet har borgerbudgettering potentiale til at øge deltagelse, dialog og fællesskab i boligområder. Erfaringer både fra Danmark og udlandet indikerer, at det direkte beboer-ejerskab til initiativer skaber et øget ejerskab og ansvarlighed over for nye initiativer. I England, hvor man har arbejdet med borgerbudgettering i stor skala, ses også effekter ift. øget tryghed, fald i kriminalitet og øget tillid i relationer mellem beboere, boligselskab og offentlige myndigheder.

NØGLEAKTØRER

Kommunalpolitikere skal prioritere et beløb til borgerbudgetter, og relevante kommunale forvaltninger skal i samarbejde med boligselskaberne bistå med at understøtte processen. Beboere, lokale foreninger og klubbers engagement er en forudsætning for succes. Borgerbudgettering kan også tænkes ind i boligsociale helhedsplaner.

BIDRAG OG GEVINSTER FOR NØGLEAKTØRER

Beboerne bidrager med idéer til konkrete aktiviteter eller initiativer, og får mulighed for sparring og mikrofinansiering.

Boligselskaberne kan evt. i et samarbejde med kommunale medarbejdere facilitere processen, ligesom de kan medfinansiere selve borgerbudgettet. Kommunen afsætter midler til borgerbudgettet. Den umiddelbare gevinst for såvel boligselskab som kommune er mere attraktive boligområder med en højere grad en fællesskab og engagement.

FORUDSÆTNINGER

Lovgivningen kræver, at man som borger har et cvr-nummer for at få udbetalt offentlig støtte til projekter eller indsatser. Det bør undersøges, om det kan gøres mindre bureaukratisk, eller alternativt hvordan privatpersoner kan opnå støtte, ikke mindst i forbindelse med oprettelse af en hurtigpulje.

Det er nødvendigt, at der bliver afsat kommunale ressourcer til en lokalt forankret faciliterende indsats, som skal kickstarte udviklingen. Perspektivet kan være, at kommunen over tid slipper styringen og overdrager den til beboerne.

TEAM
Team Social
Socialt Udviklingscenter SUS
i samarbejde med Social+, Kenneth Balfelt Team, GivRum, acelab, Boliglaboratoriet, Troels Schultz Larsen og Kristian Delica.
Kontaktperson: Jørgen Anker
Telefon: 3393 4450
Læs mere om denne og andre idéer i Team Socials samlede idékatalog
Download
TIlbage til alle ideer