BYG DEM OP
MÅL

Hvad nu hvis anlægsopgaver i boligområdet kan føre til ansættelse og uddannelse af ledige (unge) fra områderne?

IDEEN

Når nye anlægsopgaver sættes i værk kan der skabes nye job til ledige. Forslaget bygger på tre elementer:

1. Aktører og bygherrer skal sammen prioritere, at anlægsopgaver fører til jobskabelse.

2. Aktiv jobskabelse indgår som krav til entreprenører og indskrives i udbud.

3. Arbejdskraften skal samtidig modnes, så jobcentre og tekniske skoler i samarbejde sikrer uddannelse og opkvalificering af unge på kanten af arbejdsmarkedet.

Effekten er øgede beskæftigelsesmuligheder og mindre ledighed blandt unge.

FORANDRINGSDRIVER

En klar forpligtelse til ved større anlægsopgaver at ansætte lokal arbejdskraft rekrutteret blandt unge ledige vil sikre flere jobs til unge på kanten af arbejdsmarkedet.

GEVINST FOR BEBOEREN

Beboeren vil opleve, at unge i højere grad engageres i lokale byggeprojekter. De unge opkvalificeres og får samtidig større ejerskab og ansvarsfølelse overfor lokalområdet. Dette kan medføre øget tryghed hos beboerne.

EFFEKTMÅLING

Ved større anlægsopgaver vil effekten kunne måles på andelen af unge i beskæftigelse. Der vil være tendens til mindre hærværk i lokalområdet og øget tryghed blandt beboerne.

NØGLEAKTØRER

Når nye anlægsopgaver besluttes og planlægges skal alle involverede aktører - stat, kommune, landsbyggefond, boligselskaber, afdelingsbestyrelser mv. - sammen koble opgaven til visionen om skabelse af job til unge ledige. Entreprenører skal ved afgivelse af tilbud forpligte sig til at bidrage til at løse opgaven. Jobcentre og tekniske skoler skal medvire til at opkvalificere de unge ledige. Evt. skal en opsøgende ungeindsats iværksættes for at identificere unge i målgruppen. Hertil kommer en mentor eller guide for de unge, som kan støtte dem i forløbet.

BIDRAG OG GEVINSTER FOR NØGLEAKTØRER

Entreprenører vil få et øget ansvar for at medvirke til at bringe unge ledige i jobs, og et tæt samarbejde med jobcentre og tekniske skoler er nødvendigt for, at de unge har de rette kvalifikationer. Aktørerne skal have en tæt dialog og samarbejde om de unge.

FORUDSÆTNINGER

For at sikre en sammenhængende proces fra udbud af byggeopgave over identifikation og opkvalificering af ledige til egentlig ansættelse på opgaven kræver det velvilje, samarbejde og koordinering på tværs af kommunens forskellige forvaltninger, boligorganisationer og uddannelsesinstitutioner.

Mange aktører ser umiddelbart en række barrierer i forbindelse med gældende udbudsregler og EU-lovgivning. Alt afhængig af udbuddets og opgavens størrelse, er der imidlertid forskellige muligheder for at indføre sociale klausuler. Læs om syv forskellige muligheder i idékataloget, som kan downloades nederst på siden.

INSPIRATIONSKILDER

Inspiration kommer fra en række innovative byggeprocesser i Danmark og Europa, hvor man med succes har forsøgt at koble lokal beskæftigelse til fysiske renoveringsprojekter, fx Byg til vækst (Fyn), Bygga-om-dialog (Malmø) og ANRU - Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (Frankrig).

TEAM
Team Social
Socialt Udviklingscenter SUS
i samarbejde med Social+, Kenneth Balfelt Team, GivRum, acelab, Boliglaboratoriet, Troels Schultz Larsen og Kristian Delica.
Kontaktperson: Jørgen Anker
Telefon: 3393 4450
Læs mere om denne og andre idéer i Team Socials samlede idékatalog
Download
TIlbage til alle ideer