CAMPUS
MÅL

Hvad nu hvis den lokale skole fik en konkurrencedygtig profil, som kan tiltrække elever langt uden for boligområdet?

IDEEN

Med oprettelsen af en campusskole kommer der flere elever, og skolen bliver en magnet for området i kraft af en stærk faglig profil, et dynamisk læringsmiljø med tæt forbindelse til omgivende profilerede erhvervsvirksomheder eller sportsklubber.

FORANDRINGSDRIVER

På en campus trækkes eksperter og profiler ind fra omgivende virksomheder, medier og sportsklubber for at bidrage til undervisningen. En campus er i sin form inspireret af universitetsmiljøet, bare for børn. De eksterne aktører, virksomheder og sportsklubber bidrager med ekstra ressourcer og skaber et ambitiøst og levende læringsmiljø, hvor der også sker en tydelig kobling til mulighederne for efterfølgende jobs i nærområdet.

GEVINST FOR BEBOEREN

Beboeren vil opleve, at campusskolens stærke brandingværdi vil medvirke til at skabe et mere attraktivt boligområde. Aktører udefra vil endvidere i højere grad medvirke til at tage ansvar for de udfordringer, der eksisterer i boligområderne, hvilket også vil have betydning for beboerne.

EFFEKTMÅLING

Effekten vil kunne måles på søgningen til skolen, tilfredsheden blandt lærere på skolen samt på sigt på skoleresultater og andelen af unge, som får ungdomsuddannelse og job.

NØGLEAKTØRER

Kommune, skolens ledelse og personale, som sammen med forældre formulerer visionen for den nye Campus. Med den stærke vision skal der etableres forbindelser og aftaler med virksomheder og sportsklubber mv., der kan medvirke til at realisere visionen om en stærk skole med forankring i de faglige og dynamiske virksomhedsmiljøer i lokalområdet. Hvis der er behov for ombygning, kan boligselskaber medvirke.

Til businessdelen kan man desuden indgå partnerskab med Mind Your Own Business, som skaber resultater med at styrke børns faglige kompetencer og sociale relationer gennem erhvervsrettet og personlig opkvalificering.

BIDRAG OG GEVINSTER FOR NØGLEAKTØRER

Kommunen skal medvirke til at skabe rammerne og understøtte visionens virkeliggørelse. Ledelse og lærere skal indgå som medskabere og udviklere af visionen i tæt samarbejde med forældre og elever fra udskolingen. Ved realisering vil der blive skabt et langt stærkere og mere attraktivt fagligt miljø med øget tilfredshed blandt lærere, ledelse, forældre og elever til følge. Boligselskaber og bestyrelser vil kunne støtte med idéudvikling og medvirke til at skabe tættere relationer med omgivende erhvervsvirksomheder, idrætsklubber mv.

FORUDSÆTNINGER

Første afgørende skridt i omdannelsen af en eller flere af de eksisterende folkeskoler til campusskole er opbygning af stærke, forpligtende partnerskaber med virksomheder og sportsklubber samt motivere de centrale ikke-offentlige aktører til at tage et forpligtende socialt ansvar.

For at skabe et campusmiljø vil en delvis organisatorisk opdeling af skolen være nødvendig. Det kan i den forbindelse evt. besluttes, at skolen ændres til udelukkende at være fra 7. – 10. klasse med ændring af skoledistrikter til følge.

Indførelsen af en ny campusskole vil endvidere forudsætte kompetenceudvikling af lærerne.

INSPIRATIONSKILDER

Inspirationen kommer fra universitetsmiljøer som fx DTU, men i måske højere grad universitets- og collegecampusmiljøer i USA. Ghetto Film School i Los Angeles er et eksempel på, hvordan man ikke alene profilerer et skoletilbud (i dette tilfælde en High School), men også inddrager eksterne ressourcer en skole i et forsømt boligområde.

Sportsakademier, såsom FC Midtjyllands Akademi, der drives i partnerskab med ISI Idrætsefterskole, kan også tjene som inspiration.

TEAM
Team Social
Socialt Udviklingscenter SUS
i samarbejde med Social+, Kenneth Balfelt Team, GivRum, acelab, Boliglaboratoriet, Troels Schultz Larsen og Kristian Delica.
Kontaktperson: Jørgen Anker
Telefon: 3393 4450
Læs mere om denne og andre idéer i Team Socials samlede idékatalog
Download
TIlbage til alle ideer