ET MAGISK VINDUE
MÅL

Hvad nu hvis intensiv forældreuddannelse kan gøre børn stærke i voksenlivet?

IDEEN

Blandt sundhedsplejersker er det kendt, at der i graviditeten og den første tid efter fødslen er ’et magisk vindue’, hvor forældre er særligt modtagelige overfor støtte og påvirkning til at blive de bedst mulige forældre for deres barn. Forslaget består i at indføre et intensivt og tidligt program for familier, der har et særligt støttebehov og udviklingspotentiale.

Effekten af tidlig forebyggelse er, at børnene får færre sociale problemer senere i livet.

FORANDRINGSDRIVER

Nøglen til at skabe forandring er programmets intensitet samt den systematiske kobling til såvel daginstitutioner samt frivillige rollemodeller. Herunder viser international forskning, at den samfundsmæssige gevinst ved forebyggende indsatser i 0-3 års alderen er markant.

GEVINST FOR BEBOEREN

Børnene får stimuli i de tidlige leveår, der understøtter deres udvikling af sociale og kognitive kompetencer, så de opnår bedre trivsel og får et bedre potentiale for læring i deres opvækst. Forældrene bliver de bedst mulige forældre og lærermestre for deres børn.

EFFEKTMÅLING

På lang sigt vil effekterne være et øget uddannelsesniveau blandt de børn, der indgår i programmet. Udenlandske erfaringer med lignende programmer viser også positiv effekt på forældre ift. job, uddannelse og helbred.

NØGLEAKTØRER

Kommunens familieafdeling, sundhedsplejersker, dagtilbud, boligsocial indsats, frivillig organisation(er), øvrige aktører med kontakt til udsatte familier.

BIDRAG OG GEVINSTER FOR NØGLEAKTØRER

Den helt store vinder ved initiativet er børnene i socialt udsatte familier. Kommuner og i mindre grad boligorganisationer vil endvidere opnå økonomiske gevinster på sigt. Initiativet forudsætter en betydelig investering af kommunen, som der politisk skal skabes opbakning til.

FORUDSÆTNINGER

I et pilotforsøg skal indholdet i et egentligt program fastlægges. Her kan der indhentes inspiration fra udenlandske programmer, men det vurderes nødvendigt med en tilpasning til danske forhold. Herunder skal der være et særskilt blik på at undgå parallelindsatser. Der skal etableres enighed om, hvordan familier identificeres til at få tilbuddet. En iværksættelse af idéen forudsætter endvidere, at medarbejderne efteruddannes.

TEAM
Team Social
Socialt Udviklingscenter SUS
i samarbejde med Social+, Kenneth Balfelt Team, GivRum, acelab, Boliglaboratoriet, Troels Schultz Larsen og Kristian Delica.
Kontaktperson: Jørgen Anker
Telefon: 3393 4450
Læs mere om denne og andre idéer i Team Socials samlede idékatalog
Download
TIlbage til alle ideer