FORÆLDRENETVÆRK
MÅL

Hvad nu hvis forældre kunne hjælpe hinanden med at blive gode forældre?

IDEEN

Forældrenetværk er et uddannelsesforløb, der starter før barnet er født og fortsætter frem til barnet er i skolealderen. I uddannelsesforløbet præsenteres forældre for en række temaer i relation til graviditet, forældreskab, familie, barnets udvikling, sprogstimulering, netværksrelationer, skolestart, lektiehjælp mv. Det centrale element er det netværk, der dannes på tværs af familier. Familienetværket sammensættes af vordende forældre på baggrund af forventet fødselstidspunkt, og uden skelen til socioøkonomisk baggrund.

Der er flere forskellige effekter: 1) Øgede forældrekompetencer, 2) Stærke netværk, som støtter forældrene undervejs i barnets opvækst, 3) Stærkere samspil mellem forældre, der bor i og uden for udsatte boligområder.

FORANDRINGSDRIVER

Kombinationen af tilførsel af viden fra fagpersoner og netværksdannelse mellem forældre skaber en ramme, hvor forældre gradvist udvikler tættere relationer og samtidig får øget viden om, hvordan de som forældre bedst muligt kan støtte barnets udvikling.

GEVINST FOR BEBOEREN

Der skabes bedre rammer for børn og unges opvækst med øget tryghed og mere robuste forældre. Der vil også blive skabt tættere relationer mellem boligområdet og de omkringliggende boligkvarterer.

EFFEKTMÅLING

Centre for Economic and Business Research (CEBR) ved CBS har gennnemført en analyse af det samfundsøkonomiske potentiale ved at indføre forældreuddannelse efter den såkaldte Leksand-model i Danmark. Her anslås den økonomiske effekt at være kr. 34.000 pr. deltager med mulige udsving op til kr. 203.000 i det mest positive scenarie og ned til kr. 14.000 i det mest negative scenarie. Forældreuddannelse vurderes at have størst effekt for forældre uden eller med korterevarende uddannelsesbaggrund. Effekt vil endvidere kunne måles på højere karakterer, færre konflikter i skoler og øget forældreinvolvering.

NØGLEAKTØRER

Forældreuddannelsen etableres af et bredt team af fagpersoner fra forskellige sektorer. Tovholder er kommunen, der tilrettelægger familieuddannelsen i tæt samarbejdet med regionen (fødested/jordemoder) og sundhedspleje. Der indgår jordemødre, sundhedsplejersker, pædagoger, psykologer og skolelærere i uddannelsen. De kan suppleres af socialrådgivere, familieterapeuter m.fl. Boligorganisationer og boligsociale medarbejdere kan være med til at støtte op om initiativet ved at huse netværksmøder og bidrage undervejs.

BIDRAG OG GEVINSTER FOR NØGLEAKTØRER

Det kræver en ressourcemæssig investering at etablere modellen i kommunen. Da det er en forebyggende model, kan kommunen forvente at spare en væsentlig sum på længere sigt. Forventningen på sigt er langt færre sociale udgifter pr. familie og barn.

FORUDSÆTNINGER

Det er vigtigt, at teamet bag forældreuddannelsen laver en grundig analyse af, hvad familierne har brug for af viden – ved at involvere familierne. Derudover er det en forudsætning, at der skabes gode rammer både for det faglige uddannelsesaspekt og det sociale samvær forældrene imellem. Forældrenetværket skal bindes op på en langsigtet strategi, som skal sikre, at forældrene giver børnene de bedste forudsætninger for en god skolestart.

INSPIRATIONSKILDER

Både i Danmark og i Sverige er der flere initiativer, der arbejder med at udvikle forældrekompetencer som en forebyggende indsats. Se fx:

Familie med hjerte (Holstebro og 20+ kommuner i DK)

Leksand-modellen (Leksand, Sverige)

TEAM
Team Social
Socialt Udviklingscenter SUS
i samarbejde med Social+, Kenneth Balfelt Team, GivRum, acelab, Boliglaboratoriet, Troels Schultz Larsen og Kristian Delica.
Kontaktperson: Jørgen Anker
Telefon: 3393 4450
Læs mere om denne og andre idéer i Team Socials samlede idékatalog
Download
TIlbage til alle ideer