KORRIDOREN
MÅL

Hvad nu hvis man syede opdelte byområder sammen med nye forbindelser, funktioner og rum til fællesskaber?

IDEEN

Idéen er at etablere en korridor - et attraktivt by-landskabeligt rum, som fysisk kan forbinde de udsatte boligområder med den omkringliggende by. Korridoren vil herigennem nedbryde boligområdernes isolerede karakter og samtidig fremme byudvikling, skabe investeringslyst og ny bosætning.

FORANDRINGSDRIVER

Korridoren vil forbinde det, der før var adskilt, og dermed gives mennesker i og uden for boligområderne bedre muligheder for at færdes og mødes på tværs af byen. Hermed skabes fundamentet for at blande byens beboere, få liv i byrum og butikker, skabe trygge uderum, booste foreningslivet, blande elevsammensætningen på uddannelsesinstitutionerne samt udvide udbuddet af boligtyper og boligformer etc.

GEVINST FOR BEBOEREN

Korridorens nye cykelstier vil gøre det meget lettere for beboeren at komme til stationen, og børnene vil kunne færdes mere trygt på vejen til fritidsklubben. Men bedst af alt vil cykelstierne få beboerne i naboområderne til at lægge vejen forbi og bruge biblioteket, Abduls grønthandel og det nye kulturværksted. Det vil skabe liv i boligområdet, og i sidste ende vil det medvirke til, at nye butikker skyder op.

EFFEKTMÅLING

Korridoren vil medvirke til, at det udsatte boligområde bliver mere levende i fysisk forstand: At der kommer mere byliv, dynamik og mennesker i bevægelse på tværs af områderne, flere spontane møder, nye bekendtskaber, øget tryghed etc. Effekten vil yderligere kunne måles på, at området bliver mere levedygtigt: At der miljømæssigt, socialt og økonomisk er blevet et mere levende bære- og modstandsdygtigt (resilient) byområde. Her kan effekten eksempelvis måles som øget mangfoldighed af funktioner, rum, mennesker, nye selvdrevne salg af grunde, tiltrækning af mere ressourcestærke beboere, nye boligtyper og ejerformer.

NØGLEAKTØRER

Korridoren vil som samlende byrum for en hel bydel skulle håndtere mange aktører, herunder kommunen, stat (veje), private og offentlige grundejere – herunder boligselskaber, grundejerforeninger, forsikringsselskaber, kommunens forsyningsudbydere, institutioner, skoler, foreninger og beboerdemokrati.

BIDRAG OG GEVINSTER FOR NØGLEAKTØRER

Korridoren kræver at boligselskab, private og offentlige grundejere stiller areal til rådighed og investerer i nye forbindelser, sammenhængende byrum og fælles klimaløsninger. Til gengæld kan alle grundejere forvente øget byliv, øget grundværdi, færre omkostninger ved skybrud og øget interesse for bosætning i området. Beboerne vil opleve mindre isolation og nye attraktive byrum.

FORUDSÆTNINGER

Korridoren indskrives i en ny strategisk plan for hele bydelen. Etablering af Korridoren kan endvidere indebære ændring af kommuneplan og lokalplanvedtægter samt udarbejdelse af ny helhedsplan for boligområdet. Overordnet set forekommer der ikke umiddelbart lovgivningsmæssige barrierer, som hindrer boligselskaberne og afdelingsbestyrelserne i at udmatrikulere udvalgte byggefelter.

TEAM
Team Fysik
Arkitema Architects
i samarbejde med Lendager Arkitekter og Orbicon
Kontaktperson: Stig Ammitzbøll Jørgensen
Telefon: 7011 7011
Læs mere om denne og andre idéer i Team Fysiks samlede idékatalog
Download
TIlbage til alle ideer