LIGHED PÅ BOLIGMARKEDET
MÅL

Hvad nu hvis det var økonomisk lige attraktivt at bo i ejerbolig og i almen bolig?

IDEEN

Forslaget sigter på at gøre den almennyttige boligsektor mere attraktiv gennem en strukturel udligning af boligmarkedet mellem ejer- og almennyttige boliger. På denne måde stoppes den kontinuerlige sivning af ressourcestærke familier til ejerboligsektoren. Forslaget har tre delelementer:

1. Afskaffelse af skattestoppet på boligområdet og indførelsen af en samlet og løbende konjunktur-dæmpende boligbeskatning.

2. Udfasning af skattefradrag på realkredit.

3. Indførelse af skat på gevinster ved boligsalg.

Effekterne af en strukturel udligning mellem boligmarkederne vil være, at familier i højere grad vælger bolig efter dens kvaliteter fremfor efter økonomiske og investeringsmæssige incitamenter. Hertil kommer en bedre beboersammensætning i den almennyttige boligsektor og en højere mobilitet på boligmarkedet.

FORANDRINGSDRIVER

Ved at mindske de økonomiske fordele ved at bo i ejerbolig øges interessen for den almene boligsektor.

GEVINST FOR BEBOEREN

Beboeren vil i første omgang ikke mærke de store forandringer. Hvis forslaget gennemføres, kan man med tiden forestille sig en mere varieret beboersammensætning i de almene boligområder.

EFFEKTMÅLING

Effekten vil være et mindre segregeret boligmarked.

NØGLEAKTØRER

Idéen er et forslag på nationalt plan, der kræver politisk vedtagelse på Christiansborg.

BIDRAG OG GEVINSTER FOR NØGLEAKTØRER

Der er tale om et forslag på nationalt plan, som kræver politisk vedtagelse på Christiansborg.

FORUDSÆTNINGER

Forudsætningerne, for at idéforslaget lykkes, er først og fremmest politisk mod, da idéen kræver politiske beslutninger, lovgivningsmæssige og skattetekniske ændringer på nationalt niveau, herunder lovgivning vedrørende beskatning af fast ejendom, rentefradrag mv. Derudover kræver idéforslaget, at der gennemføres beregninger ved hjælp af forskellige boligøkonomiske modeller.

INSPIRATIONSKILDER

Forslag om skat på boliggevinster ved salg, foreslået af Det Økonomiske Råd i 2008. 

TEAM
Team Social
Socialt Udviklingscenter SUS
i samarbejde med Social+, Kenneth Balfelt Team, GivRum, acelab, Boliglaboratoriet, Troels Schultz Larsen og Kristian Delica.
Kontaktperson: Jørgen Anker
Telefon: 3393 4450
Læs mere om denne og andre idéer i Team Socials samlede idékatalog
Download
TIlbage til alle ideer