MOBILISERINGSFONDEN
MÅL

Hvad nu hvis det blev gjort attraktivt for pensionskasser, fonde m.fl. at engagere sig i udsatte boligområder?

IDEEN

Etablering af en mobiliseringsfond vil styrke mulighederne for at tiltrække privat kapital, som vil gøre det muligt at iværksætte en række nye initiativer i socialt udsatte områder i form af såvel renoveringer som nybyggeri.

FORANDRINGSDRIVER

Mobilisering af privat kapital gennem anvendelse af katalytiske investeringsmodeller, hvor offentlige midler i højere grad anvendes indirekte til fremme af privat engagement frem for direkte til konkrete investeringer.

GEVINST FOR BEBOEREN

Gennemførsel af flere og bedre projekter, som kan forbedre leve- og udviklingsmuligheder for beboere i socialt udsatte boligområder.

EFFEKTMÅLING

Monitorering af omfanget af investeringer i socialt udsatte boligområder.

NØGLEAKTØRER

Staten, Landsbyggefonden, kommuner, boligselskaber samt institutionelle investorer.

BIDRAG OG GEVINSTER FOR NØGLEAKTØRER

En opgradering af de fysiske strukturer i socialt udsatte boligområder vil gøre det nemmere at genetablere den sociale balance ved at forbedre mulighederne for at tiltrække og fastholde ressourcestærke borgere. En forbedring af områdernes fysiske strukturer vil samtidig skabe basis for en øget ejerskabsfølelse, hvilket sammenholdt med en lavere beboerudskiftning vil reducere boligselskabers løbende driftsomkostninger. Endelig vil en mere katalytisk anvendelse af offentlige midler åbne op for at institutionelle investorer vil kunne få adgang til en række langsigtede investeringsmuligheder i klimaskærme mv. med et stabilt afkast over tid.

FORUDSÆTNINGER

Idéen forudsætter udvikling af nye forretningsmodeller og retningslinjer, der kan sikre en hensigtsmæssig fordeling af afkast og risiko mellem de involverede parter, eksempelvis i form af standardiserede ESCO-modeller (Energy Service Companies). En mere katalytisk anvendelse af Landsbyggefondens midler vil samtidig forudsætte en ændring i fondens fokus og mandat.

TEAM
Team Organisation
Dalberg Research
i samarbejde med Nordic Development Corporation
Kontaktperson: Hans Uldall-Poulsen
Telefon: 6966 9966
Læs mere om denne og andre idéer i Team Organisations samlede idékatalog
Download
TIlbage til alle ideer