MOBILITETSFREMME
MÅL

Hvad nu hvis det var muligt at skabe et bedre match mellem individuelle behov og lokale udviklingsmuligheder?

IDEEN

Oprettelse af en institution, der kan fremme særlige mobilitetsmønstre ind og ud af sociale boligområder, vil skabe en bedre platform for en effektiv håndtering af individuelle udfordringer og udviklingsmuligheder.

FORANDRINGSDRIVER

Adgang til nye ressourcer og brud med sociale netværk, der hæmmer individer og områders udviklingsmuligheder.

GEVINST FOR BEBOEREN

Bedre muligheder for at kunne skabe sig en bedre tilværelse i omgivelser, der danner en platform for en aktivering af den enkelte borgers ressourcer og kompetencer.

EFFEKTMÅLING

Løbende målinger af selvforsørgelsesgrad, ressourcetræk mv.

NØGLEAKTØRER

Kommuner, boligselskaber og beboere.

BIDRAG OG GEVINSTER FOR NØGLEAKTØRER

Kommuner og stat vil få bedre muligheder for at gennemføre radikale forandringer i særligt udsatte boligområder, som kan genoprette sociale balancer og dynamikker i konkrete boligområder, mens boligselskaber får adgang til en stærk sparringspartner, som kan bistå dem i deres løbende arbejde med at skabe attraktive boligområder, der er trygge at bo og færdes i.

FORUDSÆTNINGER

Mobilitetsfremme forudsætter, at der oprettes en særlig institution, der kan facilitere etableringen af flytteaftaler - eksempelvis gennem udvikling af finansielle instrumenter, der er forankret i borgernes konkrete bidrag til offentlige budgetter i form af skattebetalinger, overførselsindkomster mv. Foruden udviklingen af nye værktøjer vil det også være nødvendigt at etablere en enhed, som kan overvåge konkrete flytteaftaler med henblik på at sikre, at de kommer de berørte borgere til gode, så ingen borgere tabes på gulvet.

INSPIRATIONSKILDER
TEAM
Team Organisation
Dalberg Research
i samarbejde med Nordic Development Corporation
Kontaktperson: Hans Uldall-Poulsen
Telefon: 6966 9966
Læs mere om denne og andre idéer i Team Organisations samlede idékatalog
Download
TIlbage til alle ideer