RELATIONEL BUDGETTERING
MÅL

Hvad nu hvis udsatte familier selv kan hjælpe kommunen med at spare på de offentlige ydelser?

IDEEN

Forslaget anlægger et helhedsorienteret blik på de offentlige ydelser og tilskud, som udsatte familier er visiteret til. Ambitionen er at mobilisere familiernes egne ressourcer ved at invitere til et samarbejde om, hvordan ressourcerne anvendes bedst – og hvordan familierne kan arbejde hen imod et mål om øget uafhængighed.

Forsøg fra England har vist, at borgerne faktisk brugte færre penge og samtidig opnåede bedre resultater og udbytte med relationel budgettering.

FORANDRINGSDRIVER

Ved at inddrage familierne mere og give dem større medbestemmelse over, hvordan støtte til familien udmøntes bedst muligt, øges familiernes egen mestringskompetence. Ydelser, der målrettes familiernes egne formulerede behov, er mere virksomme.

GEVINST FOR BEBOEREN

Udsatte familier vil opleve, at de inddrages mere direkte i beslutninger om, hvordan kommunal støtte til dem udmøntes.

EFFEKTMÅLING

Man vil kunne følge familiernes situation med afsæt i baggrundsindikatorer som fx beskæftigelse, sundhed og indkomst.

NØGLEAKTØRER

Kommunens familieafdeling, jobcenter, boligsocial indsats, udsatte familier.

BIDRAG OG GEVINSTER FOR NØGLEAKTØRER

Initiativet kræver en fundamental ændring af tankegangen og kulturen i både det offentlige system og hos familierne. Gevinsten vil være, at familierne oplever, at de selv får et større ansvar, og at de får støtte til netop de udfordringer, de selv vurderer som mest væsentlige.

FORUDSÆTNINGER

Initiativet kræver en dispensation fra lovgivningen, så det bliver muligt at yde bevillinger, der rækker ud over de nuværende lovbestemte ydelser. Initiativet forudsætter endvidere, at de professionelle organisatorisk arbejder på et stærkt tværgående mandat med fælles mål og understøttet af en stærk ledelse.

TEAM
Team Social
Socialt Udviklingscenter SUS
i samarbejde med Social+, Kenneth Balfelt Team, GivRum, acelab, Boliglaboratoriet, Troels Schultz Larsen og Kristian Delica.
Kontaktperson: Jørgen Anker
Telefon: 3393 4450
Læs mere om denne og andre idéer i Team Socials samlede idékatalog
Download
TIlbage til alle ideer