RESSOURCEINDEX
MÅL

Hvad nu hvis det blev gjort kommercielt bæredygtigt at investere i menneskelig udvikling?

IDEEN

Den gode idé og forventede effekt: En struktureret kortlægning af konkrete borgeres aktuelle og fremadrettede offentlige ressourcetræk (skat, overførsler mv.) vil skabe en informationsmæssig platform, som understøtter investeringer i menneskelig udvikling.

FORANDRINGSDRIVER

Ressourceindex er et målesystem, som gør det muligt at måle borgeres nettobidrag til samfundsøkonomien i form af skattebetalinger, overførselsindkomster, anvendelse af offentlige serviceydelser mv. på individniveau.

GEVINST FOR BEBOEREN

Udvikling af individbaserede ressourceopgørelser vil give kommuner og andre aktører et klart incitament til at iværksætte og understøtte initiativer, der kan gøre en reel forskel for den enkelte borger. Borgere vil hermed blive mødt af aktører, der i højere grad tager udgangspunkt i individuelle muligheder frem for i systemmæssige begrænsninger.

EFFEKTMÅLING

Opgørelser af borgernes bidrag til samfundsøkonomien i form af skattebetalinger, overførselsindkomster, træk på offentlige serviceydelser mv. vil danne udgangspunkt for en løbende monitorering af indsatsens effekt.

NØGLEAKTØRER

Kommuner, stat, national vidensinstitution samt private investorer og operatører.

BIDRAG OG GEVINSTER FOR NØGLEAKTØRER

Øgede investeringer i individuelle udviklingsforløb vil øge borgernes bidrag til samfundsøkonomien, og vil hermed på sigt frigive kommunale og statslige ressourcer til andre formål. Udvikling af nye forretningsmodeller vil samtidigt skabe grundlag for øget økonomisk aktivitet, og dermed øget jobskabelse.

FORUDSÆTNINGER

Idéen forudsætter udvikling af nye målemetoder samt etablering af en udviklingsinstitution, som løbende kan måle og overvåge individuelle ressourcetræk.

TEAM
Team Organisation
Dalberg Research
i samarbejde med Nordic Development Corporation
Kontaktperson: Hans Uldall-Poulsen
Telefon: 6966 9966
Læs mere om denne og andre idéer i Team Organisations samlede idékatalog
Download
TIlbage til alle ideer