SECOND CHANCE
MÅL

Hvad nu hvis meget udsatte familier fik mulighed for at få en helt ny start et helt andet sted?

IDEEN

Balancen mellem socialt udsatte og mere ressourcestærke beboere afgør, om et boligområde betegnes som forsømt eller en ’ghetto’. Balancen kan rykkes ved enten at løse de udfordringer, ressourcesvage beboere har, eller ved at styre til- og fraflytning til boligområdet. Dette forslag skaber mulighed for at tilbyde ressourcesvage beboere en bolig i et andet område eller en anden kommune. Forventningen er, at det både vil have en direkte effekt på den sociale balance i boligområdet og give ressourcesvage beboere en ’second chance’.

FORANDRINGSDRIVER

Koncentrationen af ressourcesvage mennesker i specifikke boligområder er ikke et ansvar og en udfordring, som de enkelte boligafdelinger, boligselskaber eller kommuner skal bære alene. Second chance skaber en tværkommunal samarbejdsplatform, der muliggør et strukturelt blik på beboersammensætning. De boligområder og kommuner, som tilbyder en ny bolig til ressourcesvage beboere, udvikler en modtagestrategi, der giver mulighed for en reel frisk start.

GEVINST FOR BEBOEREN

De samlede beboerressourcer i de forsømte boligområder styrkes, når balancen forbedres. Særligt udsatte familier får mulighed for en ny start i et velfungerende boligområde eller i en anden kommune, og som et led i samarbejdsaftalen om flytning får udarbejdet en modtagestrategi.

EFFEKTMÅLING

Effekten vil direkte kunne aflæses som en mere balanceret beboersammensætning i de mest belastede boligområder, og en deraf følgende afstigmatisering over tid. Derudover skal effekten for de beboere, der vælger at tage imod tilbuddet om en ny bolig, følges med henblik på at vurdere, om en ny start kan bidrage til en sætte en positiv udviklingsspiral i gang.

NØGLEAKTØRER

I første omgang vil BL og KL være centrale i forhold til at fastlægge de overordnede rammer for en samarbejdsplatform. Ift. konkrete tilbud om flytning vil de centrale aktører være de(t) relevante boligselskab(er), afsender samt modtagekommuner og beboerne.

BIDRAG OG GEVINSTER FOR NØGLEAKTØRER

Boligselskaberne og kommuner skal både bidrage til at udpege beboere, der kan have gavn af en ’second chance’ og til at finde relevante boliger i andre områder. Udformningen af en modtagestrategi, der understøtter at beboerne kommer bedst muligt fra start i den nye bolig, skal ligeledes foregå i et samarbejde mellem såvel boligselskab(er) og afsender og modtagerkommuner. Boligselskaberne og kommunerne kan desuden – evt. i en 50/50-ordning – være med til at finansiere flytte- og etableringstilskuddet. Den umiddelbare gevinst for boligselskaberne vil være boligområder med en forbedret social balance, og en tydeliggørelse af behovet for at udarbejde modtagestrategier for ressourcesvage beboere, der opnår bolig i den almene sektor. For kommunerne vil gevinsten være, at beboere med betydelig træk på kommunale ydelser, via en frisk start og en modtagestrategi, får mulighed for at aktivere ressourcer med højere grad af mestring til følge.

FORUDSÆTNINGER

Forslaget er muligt at gennemføre inden for den eksisterende lovgivning, men det er en forudsætning, at der indgås en politisk aftale, der forpligter boligselskaber og kommuner til at bidrage til den videre udvikling og konkretisering af samarbejdsplatformen. Blandt andet skal der udarbejdes økonomiske analyser som grundlag for en udligningsordning. Derudover skal der udarbejdes business cases på udgifter til flytte- og etableringstilskud til beboere samt modtagestrategier, der skal vurderes i forhold til potentielt forebyggende effekter, så der etableres et stærkt grundlag for en løbende evaluering af effekter.

INSPIRATIONSKILDER

Pilotprojektet ’En ny start’, der aktuelt testes i Aarhus Kommune.

TEAM
Team Social
Socialt Udviklingscenter SUS
i samarbejde med Social+, Kenneth Balfelt Team, GivRum, acelab, Boliglaboratoriet, Troels Schultz Larsen og Kristian Delica.
Kontaktperson: Jørgen Anker
Telefon: 3393 4450
Læs mere om denne og andre idéer i Team Socials samlede idékatalog
Download
TIlbage til alle ideer