SOCIAL MOBILITETSBONUS
MÅL

Hvad nu hvis alle forudgående led i institutionskæden blev belønnet, hver gang et barn kom godt videre på næste trin?

IDEEN

Den sociale mobilitetsbonus skal medvirke til, at daginstitutioner og skoler fokuserer på den samlede (ud)dannelsesmæssige værdikæde og barnets sociale mobilitet. For at skabe faglig og social succes for børn og unge skal den enkelte institution tænke egen opgave ind i et sammenhængende læringsforløb. Dette kan fx ske ved at skabe nye incitamenter for, at de enkelte institutioner redefinerer deres opgave til at række langt ud over den periode, hvor barnet er på institutionen. Samtidig med at der skabes øget incitament for tættere samarbejder mellem institutioner.

FORANDRINGSDRIVER

Social mobilitetsbonus sikrer, at der styres efter det enkelte barns uddannelse og fremtid. Målet om tilegnelse af kompetencer og færdigheder til at kunne opnå uddannelse og beskæftigelse bliver dermed styrende og udløser bonus til de institutioner og skoler, som medvirker til at opfylde målet. For den enkelte institution og skole vil det medvirke til et øget fokus på sammenhænge mellem egen og andre institutioners indsatser.

GEVINST FOR BEBOEREN

Der bliver skabt sammenhæng og bedre rammer for børn og unges opvækst. Flere børn og unge får på sigt uddannelse og job.

EFFEKTMÅLING

Effekten vil kunne måles på skoleresultater, andelen af unge der gennemfører en ungdomsuddannelse samt andelen af unge i uddannelse eller job.

NØGLEAKTØRER

En succesfuld implementering vil kræve stærk involvering af kommunal ledelse, institutionsledere, faglige organisationer og fagligt personale, så der udarbejdes en fælles vision og tilhørende mål for læring og social mobilitet. Det bør afsøges, om en fond eller en styrelse kunne være interesseret i at afsætte udviklingsmidler til at etablere forsøget.

BIDRAG OG GEVINSTER FOR NØGLEAKTØRER

Institutionsledere og fagpersonale skal arbejde mere målrettet med social mobilitet og det enkelte barns behov (fx set i lyset af familiens kompetencer). Der vil være behov for stærk ledelse for at gennemføre forandringen, som forventes at påvirke de måder, der arbejdes på i dagligdagen. Hvis der kan udvikles en succesfuld model, vil det medvirke til styrkede faglige miljøer, tættere samarbejde på tværs af institutioner og øgede oplevelser af succes i arbejdet med udsatte børn og unge.

FORUDSÆTNINGER

Der skal udvikles en ramme for måling og dokumentation af social mobilitet, der gør det muligt at vurdere opnåelsen af sammenhæng i forløb og progression for det enkelte barn. Da idéens kerne fokuserer på overgangen mellem forskellige institutioner, kræver en iværksættelse af idéen derfor også et styrket samarbejde på tværs af institutioner.

INSPIRATIONSKILDER

Inspirationen kommer fra fodboldverdenens forskudte payoff-system for talentudvikling, de såkaldte solidaritetspenge. Når en spiller i en kontraktperiode skifter over en landegrænse (som Agger fra Brøndby til Liverpool eller Skoubo til Real Sociedad), skal 5 pct. af transfersummen fordeles til de klubber, hvor spilleren har været, fra han var 12 til 23 år. Her gives 5 pct. pr. år fra spilleren var 12-16 år og 10 pct. pr. år for de efterfølgende

Inden for offentlig ledelse er der især i New Zealand og Nordamerika arbejdet med såkaldt ’Pay-for-performance’.

Og i Storbritannien har man gjort sig flere års erfaring med ’Social Impact Bonds’.

TEAM
Team Social
Socialt Udviklingscenter SUS
i samarbejde med Social+, Kenneth Balfelt Team, GivRum, acelab, Boliglaboratoriet, Troels Schultz Larsen og Kristian Delica.
Kontaktperson: Jørgen Anker
Telefon: 3393 4450
Læs mere om denne og andre idéer i Team Socials samlede idékatalog
Download
TIlbage til alle ideer