SOCIAL STABILITET
MÅL

Hvad nu hvis en aktør fik mandat til at gennemføre omfattende omstruktureringer af udsatte boligområder?

IDEEN

En uddelegering af ansvaret for genetablering af den sociale stabilitet i konkrete boligområder vil fremme mulighederne for at gennemføre radikale udviklings- og forandringsprojekter.

FORANDRINGSDRIVER

Aktivering af innovations- og handlekraft gennem en kombination af undtagelsesbestemmelser og adgang til en bredere ressourcebase, som vil kunne inddrages i forbindelse med gennemførsel af mere vidtgående forandringsprojekter i socialt udsatte boligområder.

GEVINST FOR BEBOEREN

Bedre muligheder for at genoprette social stabilitet og gennemføre større omstillingsprojekter, der eksempelvis fremmer særlige former for mobilitet eller danner basis for omfattende renoveringer.

EFFEKTMÅLING

Monitorering af udviklingen i beboersammensætningen samt økonomien i det selskab, der har ansvaret for gennemførsel af omstruktureringerne.

NØGLEAKTØRER

Stat, BL, lokale boligselskaber, Landsbyggefonden.

BIDRAG OG GEVINSTER FOR NØGLEAKTØRER

Kommuner og staten vil få bedre muligheder for at genoprette sociale balancer og dynamikker i konkrete boligområder, mens boligselskaber får adgang til en stærk sparringspartner, som kan bistå dem i deres løbende arbejde med at skabe attraktive boligområder, som er trygge at bo og færdes i.

FORUDSÆTNINGER

En implementering af Social Stabilitet forudsætter en lovændring, som gør det muligt at overdrage kontrol og ejerskab til eksempelvis et investerings- og udviklingsselskab.

TEAM
Team Organisation
Dalberg Research
i samarbejde med Nordic Development Corporation
Kontaktperson: Hans Uldall-Poulsen
Telefon: 6966 9966
Læs mere om denne og andre idéer i Team Organisations samlede idékatalog
Download
TIlbage til alle ideer