TILFLYTTERSTYRING
MÅL

Hvad nu hvis kommuner og boligselskaber fik et redskab til at modvirke segregering?

IDEEN

Samarbejdsdrevet tilflytterstyring er en interkommunal platform med særligt fokus på rekruttering og beboersammensætning.

Gennem etablering af en samarbejdsplatform – mellem flere kommuner og lokale boligselskaber – styrkes reguleringen og koordinationen af tilflytterne til forsømte boligområder. Forslaget indebærer et øget samarbejde kommuner og boligselskaber imellem for at løse udfordringerne i specifikke boligområder.

Den ønskede effekt er en mere varieret beboersammensætning. Dette opnås, ved at kommuner og boligselskaber samarbejder om at styre beboersammensætningen for at undgå koncentration af beboere med mange sociale problemer i bestemte boligområder.

FORANDRINGSDRIVER

Ved at vurdere og styre beboersammensætningen på et interkommunalt plan får den enkelte kommune og det enkelte boligselskab flere muligheder for at tilbyde bolig til socialt udsatte familier i ikke-belastede boligområder.

GEVINST FOR BEBOEREN

Beboeren vil opleve, at færre socialt udsatte borgere koncentreres i samme områder. Områderne vil blive mere attraktive.

EFFEKTMÅLING

I udsatte boligområder vil man opleve, at andelen af beboere udenfor arbejdsmarkedet ikke øges som følge af tilflytning. Andelen af borgere med en sag i kommunen mindskes i udsatte boligområder.

NØGLEAKTØRER

Der er tale om et regulært samarbejdsforum, der bryder med både kommunegrænser og forvaltningssøjler. Derfor er det vigtigt at involvere forvaltninger på tværs af traditionelle forvaltningssøjler. Samtidig er de forskellige boligafdelinger/selskaber vigtige aktører ligesom de berørte familier.

BIDRAG OG GEVINSTER FOR NØGLEAKTØRER

Der skal arbejdes med at udvikle en model, som giver kommuner og boligselskaber gensidige fordele ved på et tværgående niveau at samarbejde om tilflytterstyring. Dette er et arbejde, som eksempelvis KL kunne stå i spidsen for.

FORUDSÆTNINGER

Der skal udvikles en udligningsmodel, som sikrer, at modtagerkommuner og evt. boligafdelinger kompenseres økonomisk for at indgå i et frivilligt forpligtende samarbejde om at tilbyde boliger efter kriterierne for reglerne om fleksibel udlejning mv. Der skal ligeledes udarbejdes retningslinjer og principper for ordningen.

En iværksættelse af idéen kræver et ejerskab og en opbakning på tværs af kommuner og boligselskaber, samt en nærmere undersøgelse af hvilke lovgivningsmæssige og etiske udfordringer, idéforslaget afstedkommer.

TEAM
Team Social
Socialt Udviklingscenter SUS
i samarbejde med Social+, Kenneth Balfelt Team, GivRum, acelab, Boliglaboratoriet, Troels Schultz Larsen og Kristian Delica.
Kontaktperson: Jørgen Anker
Telefon: 3393 4450
Læs mere om denne og andre idéer i Team Socials samlede idékatalog
Download
TIlbage til alle ideer