UDVIKLINGSFELTPLUS
MÅL

Hvad nu hvis man udmatrikulerede de store boligområder og gav plads til nye fællesskaber, boliger og ejerformer?

IDEEN

Idéen er grundlæggende set at underdele de store boligbebyggelser i mindre udviklingsfelter, der med forskellige fortætningsparametre fastlægger rammer for en ønsket beboersammensætning og fysiske forhold. Hermed igangsættes en dynamisk byudviklingsproces i de stivnede 60´er-strukturer. Udviklingsfelt Plus er således en radikal ny måde at skabe forandring på i de udsatte boligområder. De åbne programmerbare byggefelter udnytter områdernes store arealressource til at imødekomme nye aktører, nye ressourcestærke beboere, nye boligtyper, nye boligformer, nye kommercielle koncepter og nye services i området. De almene boligselskaber i de udsatte områder supplerer med Udviklingsfelt Plus deres rolle som ren driftsherre til også at varetage forretningen som by- og arealudviklingsselskab.

FORANDRINGSDRIVER

Udviklingsfelt Plus’ forandringskraft er, at den som idé redefinerer de almene boligselskabers forretningsmodel og åbner op for frasalg af uudnyttede arealer til nye kommercielle aktører. Idéen gør udsatte boligområder til dynamiske byudviklingsområder og ændrer de almene boligselskabs rolle fra at være ren driftsherre til også at varetage forretningen som by- og arealudviklingsselskab. De udsatte boligområder vil over tid forandre sig fra monokrome ressourcesvage områder med få ejere og få boligkoncepter til at blive en mere resilient og sammensat bydel med mange ejere og boligformer.

GEVINST FOR BEBOEREN

Udviklingsfelt Plus vil potentielt kunne bibringe nye boligtyper og nye byfunktioner, flere ressourcestærke beboere i området og flere i arbejde, bedre naboskab, øget tryghed, større medindflydelse og større engagement i beboerdemokratiet, bedre hierarki i byrummene, en bedre fysisk ramme om fællesskaber og arkitektur i menneskelig skala.

EFFEKTMÅLING

Udviklingsfelt Plus vil medvirke til, at boligområdet bliver mere levende i fysisk forstand: At der kommer mere byliv i de udsatte boligområder, dynamik og mennesker i områderne, flere spontane møder, nye bekendtskaber, øget tryghed etc. Effekten vil tillige kunne måles på, at området bliver mere levedygtigt: At der miljømæssigt, socialt og økonomisk er blevet et mere levende, bære- og modstandsdygtigt (resilient) byområde. Her kan effekten måles som øget mangfoldighed af funktioner, rum, mennesker, nye selvdrevne salg af grunde, tiltrækning af mere ressourcestærke beboere, nye boligtyper og ejerformer.

NØGLEAKTØRER

Centrale aktører for en realisering af Udviklingsfelt Plus er boligselskaber, beboerdemokratiet, kommune, private grundejere, private ejendomsudviklere, Landsbyggefonden, forsyningsselskaber, uddannelsesinstitutioner, lokale arbejdspladser, foreninger indenfor handel, erhverv, idræt, kultur, natur m.fl.

BIDRAG OG GEVINSTER FOR NØGLEAKTØRER

Boligselskabet vil opnå social, arkitektonisk og økonomisk udvikling i området, samt økonomisk gevinst ved grundsalg. Beboerne vil få mulighed for at erhverve sig en bolig og vil opleve sociale og arkitektoniske forbedringer. Private ejendomsudviklere vil få adgang til nye attraktive grunde at udvikle boliger på.

FORUDSÆTNINGER

Udviklingsfelt Plus indskrives i en ny strategisk bydelsplan. Etablering af Udviklingsfelt Plus kan endvidere indebære en ændring i kommuneplanen og lokalplanvedtægter samt udarbejdelse af ny helhedsplan for boligområdet. Overordnet set forekommer der ikke umiddelbart lovgivningsmæssige barrierer, som hindrer boligselskaberne og afdelingsbestyrelserne i at udmatrikulere udvalgte byggefelter.

TEAM
Team Fysik
Arkitema Architects
i samarbejde med Lendager Arkitekter og Orbicon
Kontaktperson: Stig Ammitzbøll Jørgensen
Telefon: 7011 7011
Læs mere om denne og andre idéer i Team Fysiks samlede idékatalog
Download
TIlbage til alle ideer