VORES RESSOURCER
MÅL

Hvad nu hvis viden, erfaringer og netværk blev bragt mere aktivt i spil i udviklings- og implementeringsprocesser?

IDEEN

En mere opsøgende indsats i forhold til videndeling og koordinering kunne bygge bedre bro mellem aktører på tværs af faglige, geografiske og sektormæssige grænser og stimulere anvendelsen af ”best practice”.

FORANDRINGSDRIVER

Aktører inden for den boligsociale sektor besidder en række unikke indsigter og relationer. Mere koordinerede og opsøgende udviklingsforløb vil skabe bedre rammer for en aktivering af disse aktiver, og hermed understøtte opbygningen af innovations- og handlekraft på såvel lokalt som nationalt plan.

GEVINST FOR BEBOEREN

Bedre anvendelse af lokale ressourcer gennem inddragelse af inspiration og kompetencer udefra vil løfte den boligsociale indsats, og dermed understøtte udviklingen af attraktive boligområder.

EFFEKTMÅLING

Den løbende dialog mellem lokale og nationale aktører vil give anledning til en opsamling af viden og case-eksempler. Lokale aktørers træk på nationale ressourcecentre vil samtidig kunne monitoreres og anvendes som et centralt input i vurderingen af initiativets overordnede effekt.

NØGLEAKTØRER

Nationale videnscentre (CFBU, SFI, Boligsocialnet m.fl.), kommuner, boligselskaber samt private operatører engageret i socialt udsatte boligområder.

BIDRAG OG GEVINSTER FOR NØGLEAKTØRER

En lettere adgang til inspiration, netværk og kompetent sparring vil styrke såvel lokale som nationale aktørers evne til at udnytte deres tid og ressourcer effektivt. Den øgede innovations- og handlekraft, der følger heraf, vil gøre det lettere for stat, kommune og boligselskaber at realisere deres mål og visioner for områdernes udvikling.

FORUDSÆTNINGER

Det er nødvendigt, at der gennemføres en kortlægning af eksisterende indsatser og tilbud med henblik på udviklingen af en model, som styrker eksisterende tiltag og hindrer unødigt dobbeltarbejde. Udviklingen af nye initiativer vil på kort sigt forudsætte en investering i udviklingen af konceptet, men vil på sigt kunne samtænkes i fælles organisationer – enten ved at integrere enheden i en eksisterende institution eller lade enheden overtage ansvaret for nogle af de opgaver, som aktuelt varetages af andre aktører.

TEAM
Team Organisation
Dalberg Research
i samarbejde med Nordic Development Corporation
Kontaktperson: Hans Uldall-Poulsen
Telefon: 6966 9966
Læs mere om denne og andre idéer i Team Organisations samlede idékatalog
Download
TIlbage til alle ideer